INCITO

System för värdeburen verksamhetsstyrning

Incito är ett webbaserat system för värdeburen verksamhetsstyrning. Det samlar information om kultur och resultat, strukturerar den och gör den omedelbart tillgänglig för alla som skall ha den. I incito samsas det centrala, gemensamma uppifrån perspektivet, med det enskilda, anpassade underifrånperspektivet. Incito ger förutsättningar för helhetssyn, transparens, delaktighet, ansvar och snabbhet.

Utgångspunkter

Vi rör oss mot ett samhälle där arbete har ett allt högre kunskapsinnehåll, där människor värderas högt och där delaktighet, öppenhet och demokratiska förhållningssätt får allt större betydelse. Det innebär i sin tur att ledarskap, verksamhetsstyrning och arbetssätt måste utvecklas.

Utvecklingen av verksamhetsstyrning innebär att utformningen av målbilder och resultatredovisning behöver utvecklas och tillgängligheten till resultaten öka för att möjliggöra snabbare beslut längre ut i organisationen. Incito bygger därför på fyra grundläggande delar:

Gemensam målbild – en flerdimensionell och begriplig målbild som är känd av alla. Ofta med olika vyer som tex Framgång, Kultur och Hållbarhet.

Kända och tydliga resultat - resultaten skall vara tydliga och på ett konkret sätt hänga samman med målbilden. De skall vara tillgängliga så att varje medarbetare själv kan ta del av resultaten när hon/han själv vill.

Allas aktiva medverkan – genom att alla medverkar aktivt för att hitta åtgärder och förbättringar i sin egen arbetsvardag, ökar organisationens förbättringstakt. Det handlar om att i första hand fokusera på det man har mandat att påverka.

Fokus på förbättring – analys syftar till att ge oss förklaringsmodeller så att vi kan välja effektiva åtgärder. Det handlar inte om att förlägga skuld, eller att nöja sig med redan goda resultat. Fokus på förbättring innebär att i varje ögonblick söka efter konkreta förändringar som leder till ännu bättre resultat.

Gemensam målbild – balanserade styrkort

I Incito finns en kraftfull funktion för att skapa flerdimensionella målbilder, i form av styrkort. Funktionen kan användas dels för ”vanlig” kvalitetsstyrning, dels för att arbeta med organisationens värderingar eller till exempel likabehandlingsarbete.

Styrkorten byggs upp i tre nivåer, övergripande mål med planen, framgångsfaktorer och konkret mätbara indikatorer som kan kopplas till enkäter och nyckeltal i Incito. När kopplingen är gjord uppdateras styrkortet i realtid, så snart enkätsvar inkommer eller nya nyckeltalsvärden importeras.

Bilden visar ett demonstrationsexempel på ett styrkort för ”Framgång” – alltså organisationens prestation. Den översta bubblan innehåller den övergripande målbeskrivningen, nästa rad av bubblor är framgångsfaktorer och i tabellerna visas de indikatorer som kopplats tillrespektive faktor.

Trenddiagrammet är ett överlappsfönster som visas då man klickar på en indikator. Färgmarkeringen på indikatorn är en statussignalering baserad på aktuell måluppfyllelse.

styrkort-stor-gif

Kända resultat

I Incito har alla medarbetare ett eget konto och kan när de vill logga in för att ta del av resultat för sig själva, sin grupp och hela organisationen. I skolor har även elever egna konton och allt oftare även vårdnadshavarna.

Resultaten presenteras på alla nivåer i organisationen och man kan enkelt välja vilken nivå man vill se. Alla resultat väljs i menyer för att minska behovet av systemkunskaper eller statistiska kunskaper. Alla kan se resultatet för en viss grupp jämfört med hela organisationen, hur resultatet variera över tid samt könsuppdelat. Det går att växla mellan medelvärdesbild i grafisk form, i tabellform samt presentation av spridning.

resultat-stor-gif

 Analys och åtgärd i Incito

I tanken bakom Incito ingår en analysmetod som vi kallar GAP-analys. Den är både ett analysflöde och en grupprocess vars syfte är att involvera människor på alla nivåer i en organisation i förbättringsarbete.

Analysen bygger på att man väljer ett väl avgränsat ämne, gör en förklaringsmodell över varför resultatet ser ut som det gör och sedan identifierar förslag på konkreta åtgärder för att nå ännu bättre resultat. Metoden sorterar åtgärderna och resulterar i ett fåtal tidssatta åtgärder med en utsedd ansvarig. Åtgärderna kopplas i Incito till den fråga eller det index den är avsedd att påverka, vilket gör det enkelt att bedöma effekten av åtgärden.

Nedanstående bild visar hur en åtgärd ställs mot trenden för en enkätfråga. Diagrammen visar grafiskt och i tabellen under diagrammen redovisas enkätvärdet före, respektive efter åtgärden. De två reglarna används av den som är ansvarig för åtgärden för att dels redovisas i vilken grad åtgärden genomförts, dels vilken påverkan den bedöms ha haft.

Funktionen gör att man på ett systematiskt sätt kan redovisa vilka resultat man haft, vilka mål man valt, vilka åtgärder som vidtagits och vilket resultat dessa givit. Man kan även ta fram verksamhetsredovisningar med denna information för hela förvaltningen eller vald del, till exempel en skola.

analys-atgard-stor-gif

 Bokslut och rapporter

I Incito har du ständigt tillgång till uppdaterade rapporter över din kultur, dina resultat och alla de analyser och åtgärder som leder till aktuell måluppfyllelse. Rapporterna kan tas ut på valfri nivå i organisationen och du väljer själv i menyer vad de skall innehålla. Rapporterna skapas i RTF, som du läser och redigerar i din ordbehandlare och sparar i valfritt format.

Några ord om systemet

Tillgänglighet -Incito är webbaserat och därmed tillgängligt för alla varifrån och när som helst. Det går att nå från datorer, läsplattor och smarta telefoner. Ingenting behöver installeras av eller hos kunden.

Helhetssyn - Incito är skapat för att stödja organisationers och individers utveckling utifrån ett helhetsperspektiv. De flesta IT-system är skapade utifrån funktionsperspektiv, tex CRM-system för säljare, PA-system för personalare, ekonomisystemför ekonomer eller beslutsstödssystem för chefer. Incito ger alla intressenter tillgång till den information de behöver för att ta ansvar för ett aktivt, decentraliserat förbättringsarbete på alla nivåer. Det stödjer själva förbättringsprocessen ”Deminghjulet runt”.

Integration - Incito har importfunktioner så att du kan hämta användaruppgifter och statistik från andra system och läsa in dem i Incito. Du kan alltså använda Incito för att göra resultat tillgängliga för dina medarbetare och för att göra sambandsanalyser mellan uppgifter som du har i olika system.

Utveckling - Incito utvecklas av Värdeskaparna. Det innebär att systemet utvecklas av personer som har en gedigen kunskap om förbättringsarbete och verksamhetsstyrning. Vi förstår på djupet vad systemet används till och vilka krav det ställer. Det är därför Incito kan lyfta bra verksamheter till nationell toppklass. Utvecklingen sker agilt, vilket för dig som användare innebär täta uppdateringar i mindre steg. Vår normala utvecklingstakt är release var fjärde vecka. Som användare är du välkommen att ge oss förslag till den fortsatta utvecklingen. Den regelmässiga uppdateringen och användarönskemål inom den ramen ingår i abonnemanget.

KONTAKTA OSS

Adress
Norra Kungsgatan 11, 803 20 Gävle

E-post
[email protected]

Stefan Eriksson
070-575 90 45
[email protected]

Heléne Gussman
070-695 31 32
[email protected]

Samtliga foton på denna sida är tagna av fotografen Pontus G Sääv.

KONTAKT­FORMULÄR