ORGANISATIONSUTVECKLING

VärderingsWorkshop

Organisationskulturen är ofta outtalad. Ändå har den stor påverkan på hur en organisation fungerar, eller inte fungerar.

Vi samlar ledning och medarbetare i tre halvdagar, där vi tillsammans arbetar fram den kultur och de värderingar som ska genomsyra organisationen. Allt detta dokumenteras med förklarande text och vi bestämmer tillsammans vilka beteenden som vi anser för oss närmare den önskade kulturen och arbetsmiljön.

Efter workshopserien har ni en tydlig bild av vilka värderingar som styr ert dagliga arbete, vad ni bör sträva efter att förändra och förstärka, samt hur ni ska göra det.

Många kunder väljer därefter att implementera Incito för att kunna arbeta med sin kultur på ett systematiskt sätt och integrera det med sitt kvalitetsarbete. Med Incito kan gruppen mäta och analysera sitt nuläge, ta fram kraftfulla åtgärder och analysera dem snabbt och enkelt, när som helst.

Ser du organisationskulturen som en viktig del i resan mot era mål? Kontakta oss för en diskussion kring en VärderingsWorkshop!

Peter 2
Helene 2

FramgångsWorkshop

I många organisationer har medarbetarna otydliga och skilda bilder av vilka mål som gäller. Det leder till att arbetsinsatser och resurser används ineffektivt.

Vi samlar ledning och medarbetare i en workshopserie där vi tillsammans skapar en tydlig bild av vad organisationen ska uppnå. Vi tar fram en målbild där tydliga framgångsfaktorer pekar ut vägen och identifierar konkreta indikatorer som vi sedan använder för att visa hur organisationen ligger till. Med en stark resultatfokusering skapas en målbild som ger gemensam riktning, både i det strategiska arbetet och i varje medarbetares vardag.

Efter workshopserien har ni konkreta och mätbara planer som hjälper er att nå era mål snabbare. Många väljer därefter att implementera i Incito för att få en enkel och tydlig uppföljning av alla sina resultat, mål analyser och åtgärder. Med Incito vet alla vart de är på väg och hur långt de kommit.

Vill du bli mer strukturerad i ert måluppfyllelsearbete? Kontakta oss för en diskussion kring en FramgångsWorkshop!

Såväl Värderings- som FramgångsWorkshopen fungerar. Det får vi löpande bevis för. Bland de kunder som genomgått dem finns bland annat mottagare av SIQ:s nationella utmärkelser och erkännanden, organisationer på Affärsvärldens 33-lista samt skolverksamheter som klättrar i olika skolrankingar. Det gör oss stolta!

Teamsamtal

Teamsamtal handlar om att ge medarbetarna i en grupp bättre möjligheter att själva äga sitt arbete, sina resultat och sin utveckling. Man kan se det som ett utvecklingssamtal för en grupp.

Teamsamtalet är en del i organisationens systematiska kvalitetsarbete och genomförs vanligen en gång per år. Samtalet har en given struktur där gruppen beskriver hur deras verksamhet utvecklats under det gånga året, vilka resultat de uppnått och hur de arbetat för att nå dit.

I en dialog mellan teamet och samtalsledaren, som ofta är en ledningsrepresentant, identifieras teamets styrkor och utvecklingsområden och vi tar fram en plan för kommande års utveckling. Gruppen får en tydlig bild av sitt nuläge i sifferform, utifrån en bedömningsmatris. Modellen gör det enkelt att jämföra med andra team eller med det egna teamets värde tidigare år.

De kunder som använder sig av Teamsamtal berättar att medarbetarna får en större förståelse för sin del i helheten och mer struktur i sitt arbete och sin utveckling.

Skulle du vilja se mer initiativkraft och eget ansvar hos dina medarbetare? Kontakta oss en diskussion om Teamsamtal.

helene och peter2
IMG_6192-r

Deltagaromdömen:

”- Stärkande och upplyftande. Lämnat samtalen med ny energi och insikter på hur jag kan utveckla mitt ledarskap.”

”- Vill du komma på djupet i ditt eller din grupps förändringsarbete så bangar hon (Heléne) inte. ”

Ledarstöd

”- Att leda bra, kräver medvetenhet. Att bli medveten kräver utveckling. Att utvecklas krävs mod. Att ta fram sitt mod - krävs ett syfte och en mening.

”Det gör ont när knoppar brister” - Utveckling kan knappast sägas vackrare, tycker jag. Det handlar om att bli sitt bästa jag, att ta fram sin egen styrka, fokusera på det som gör skillnad och leder dit jag vill.

Det krävs övning. Allt kräver övning om vi vill bli bra. Att lära sig simma, lära sig ett nytt språk eller att lära sig tänka i nya banor!”

                                                          Heléne Gussman

Som ett led i att utveckla organisationer till världsklass erbjuder vi tjänsten Ledarstöd. Den riktar sig i första hand till ledningsgrupper, men kan även utformas för arbetsgrupper. Tjänsten har utformats utifrån våra erfarenheter av att coacha fram åtta mottagare av SIQs Utmärkelser och Erkännanden och vilar därmed på en gedigen beprövad grund.

Tjänsten bygger på en kombination av individuella coachningssamtal och gemensamma utvecklingsaktiviteter i gruppen. Ett vanligt upplägg är tre till fem individuella samtal och lika många gruppträffar, där det första individuella samtalet genomförs före den första gruppträffen och de påföljande samtalen inför respektive gruppaktivitet.

De individuella samtalen genomförs av en certifierad coach och gruppaktiviteterna genomförs av samma coach tillsammans med ytterligare en erfaren organisationsutvecklare. Upplägget innebär att coachen kan lyfta individernas behov utan att peka ut individerna medan den andra organisationsutvecklaren har huvudansvaret för de gruppgemensamma träffarna.

Ledarstödet är utformat för att öka både individernas egen och gruppens gemensamma medvetenhet. I samtalen noterar coachen olika områden som de enskilda medlemmarna upplever bromsande för arbetet. Utifrån den informationen väljer vi sedan det arbete som görs i gruppen. Det sker utan att vi berättar varför vi valt just det vi väljer, vilket innebär att ingen får veta vad de olika individerna har sagt i sina samtal.

Det vanliga är att Ledarstödet genomförs parallellt med ett utvecklingsarbete i större delar av organisationen. Genom att sätta fokus på ledningsgruppens roll som föredömen och ledare för förändring, ökar gruppens förmåga att implementera och lyckas med verksamhetsutvecklande projekt och arbeten.

Vill du veta mer? Kontakta Heléne Gussman [email protected]

KONTAKTA OSS

Adress
Norra Kungsgatan 11, 803 20 Gävle

E-post
[email protected]

Stefan Eriksson
070-575 90 45
[email protected]

Heléne Gussman
070-695 31 32
[email protected]

Samtliga foton på denna sida är tagna av fotografen Pontus G Sääv.

KONTAKT­FORMULÄR