REFERENSER

eva simonsson september 2019

Eva Simonsson, gymnasiechef och kvalitetschef Kunskapsförvaltningen Sandvikens kommun

Kunskapsförvaltningen i Sandvikens kommun ser tillbaka på ett läsår av värdegrundsimplementering

Ni har tidigare berättat hur ni tillsammans med alla era chefer i förvaltningen arbetade fram en gemensam värdegrund under läsåret 17/18. Ni har sedan valt att fortsätta ert samarbete med Värdeskaparna under 18/19. Vad är det ni gjort då?

- Utifrån att Värdeskaparnas ledning av arbetet med värdegrunden togs emot så positivt beslutade förvaltningsledningen att ge cheferna stöd i implementeringen av arbetet med kultur och struktur via Värdeskaparna. Cheferna har dels fått kunskap om olika metoder och de har även fått vara med och utarbeta implementeringsprocesser som belyser olika aspekter av arbetet med kultur och struktur.

Enkäter med koppling till den gemensamma värdegrunden har genomförts fyra gånger under året bland personal och elever. I anslutning till dessa har GAP-analyser använts för att systematiskt vaska fram lämpliga förbättringsåtgärder. Dessutom har tre enkäter med frågor som rör för verksamhetsstyrning genomförts.

Det kräver tid och engagemang att lära sig nya system. Tack vare det goda stödet från Värdeskaparna håller arbetet på att ”sätta” sig i organisationen.

Några chefer har haft ett uppskattat personligt ledarstöd med individuella samtal i kombination med gruppgemensamt arbete tillsammans med Värdeskaparna.

Från såväl chefer som fack har det tydligt framkommit att man uppskattar att förvaltningsledningen ”håller i och håller ut” så att arbetet får tid att fortplanta sig ut i organisationen. Värdeskaparnas insats i arbetet är en viktig pusselbit i det framgångsrika arbetet.

På samma sätt som inför läsåret 18/19 fick all personal i augusti 2019 ta del av en föreläsning med Värdeskaparna för att friska upp tankarna kring arbetet med kultur och struktur. Föreläsningen och det sätt den framfördes på ses som ett viktigt led i att nå till att ”alla gör som vi sagt”, vilket är centralt i utifrån värdegrunden.

En utbildning för nyanställda chefer är under genomförande. Värdeskaparna håller i utbildningen och Kunskapsförvaltningens kvalitetsutvecklare deltar för att sedan kunna genomföra utbildningen internt i förvaltningen.

Vad har ni för grundläggande syfte med hela satsningen?

- Det övergripande syftet med Kunskapsförvaltningens arbete med kultur och struktur handlar om att ”rätt saker ska göras på rätt tid och på rätt sätt”. Vi har tidigare arbetat med våra processer och bedömer att vi kommer att få se större effekter av det arbetet när vi får en högre ”processlojalitet”. Processlojaliteten är en aspekt i den samarbetskultur som nu växer fram.

Syftet med just denna fas i arbetet är att stödja chefer och verksamheter att gå från ord till handling i kultur- och strukturarbetet, det vill säga det ständiga förbättringsarbetet.

Vad har de återkommande mätningarna betytt för implementeringen?

- Varje gång en medarbetare eller elev besvarar värdegrundsenkäten, reflekterar de över hur det är i vardagen. Det i sig blir en påminnelse om arbetet.  Resultatet utgör också en utgångspunkt för samtal, analyser och förbättringsarbete.

Just att mätningarna är så ofta återkommande ger stimulans i arbetet och man ser en klar förbättring på många håll.

Några av era chefer har haft ett personligt ledarstöd med individuella samtal i kombination med gruppgemensamt arbete. Hur har det upplevts? Vilka effekter kan ni se?

Det personliga ledarstödet och stödet i gruppen har uppfattats positivt och det dokument med överenskommelser om det gemensamma arbetet som utarbetades för att ange ramarna för gruppens arbete används.

Kan ni se några resultat i verksamheten och i så fall vilka?

- Några synliga resultat är:

 • Högre grad av medvetenhet om att vad just jag gör spelar roll.
 • Värdegrunden nämns naturligt i olika sammanhang.
 • Kunskapen om GAP-analyser, och därmed kunskapen om analyser generellt, börjar sprida sig.
 • Aktiviteter som resultat av GAP-analyser för att förbättra arbetsmiljön.

Inte minst ser vi att medarbetarnas upplevelse av värdegrundsarbetet har förbättrats på ett sätt som vi är otroligt stolta över.

Vad har ni för mål och ambitioner för 19/20?

- Ambitionerna inför 19/20 handlar om att:

 • Vi vill att värdegrundsarbetet i ännu högre grad skall nå ut till eleverna.
 • Se till att de implementeringsprocesser som cheferna varit med och utarbetat också blir verklighet.
 • Fortsätta stödja chefer och verksamheter i implementeringsarbetet.
 • Fortsätta följa upp arbetet .
 • Säkerställa att GAP-analyser genomförs i alla grupper.
 • Utveckla uppföljnings- och analysmetoder.

En utmärkt skola

Ni på Nyköping Strand Utbildningscentrum har ju arbetat tillsammans med Värdeskaparna of Sweden rätt länge nu. Kommer du ihåg vad det var som fick er att inleda det samarbetet?

Ja, vi hade arbetat med vårt systematiska kvalitetsarbete under en tid och vi visste att vi hade en bra skola med ett bra värdskap. Samtidigt hade vi kommit fram till att vi behövde utveckla vår struktur när det gällde att synliggöra och mäta allt det bra vi gjorde. När vi i ledningen var på en föreläsning med Värdeskaparna blev vi intresserade och tog kontakt… Det var 2011 och vi arbetar fortfarande tillsammans.

Vad är det ni gjort under de här åren?

Det har varit som att tillsammans lägga ett pussel, bit för bit. Vi började med en process där alla medarbetare var med och tog fram vår gemensamma värdegrund. Det var massor av diskussioner och vägval som till slut landade i fem värderingar med vägledande beskrivningar och konkreta mellanmänskliga beteenden.
Sedan introducerade vi Incito och började mäta i vilken grad medarbetare och elever kände av kulturen i vardagen. Vi har fortsatt mäta varje termin sedan hösten 2011.
Därefter har vi tagit bit för bit. Det har handlat om en målbild för gemensam framgång, kompetensprofil, löneprofil, en mängd enkäter och systematisering av vår statistik. Vi har haft ledarutbildning och medarbetarutbildning, nött GAP-analyser och identifierat åtgärder.
Efterhand har en verksamhetshandbok vuxit fram där vi samlar allt det här på ett ställe.

Hur har det varit att samarbeta med en och samma partner under så lång tid?

För oss har det varit avgörande, förbättrings- och förändringsarbete tar tid och måste få ta tid. Långsiktigheten och tydligheten hos Värdeskaparna har varit stödjande, lärorikt, roligt och utmanande.

Värdeskaparna ser organisationens styrkor och behov och ger riktade tips och förslag på fortbildning för både ledning och organisation.
Relationen har utvecklats. Vi har till exempel gjort Erasmus projekt tillsammans med Värdeskaparna, Vågen i Sandnes i Norge och Jesuitak i Durango i Baskien.

Vad upplever du att samarbetet gett er?

Vi är ännu mer medvetna om vad vi är bra på och vi har bättre underlag för att fortsätta förbättra oss. Redan 2013 fick vi vårt första Erkännande i SIQ:s utmärkelse Bättre Skola.

Med all vetskap om vår verksamhet och kunskap om vad som kan utvecklas så ger samarbetet oss energi att fortsätta utvecklas.

Ett kvitto på att samarbetet lett oss framåt är att vi tilldelats SIQ:s utmärkelse Bättre Skola 2018. Det är otroligt tillfredsställande eftersom både vår egen ”ledningens analys” och platsbesöket har handlat om arbetssätt som är vår vardag sedan flera år tillbaka. Vi har inte gjort något särskilt projekt inför utmärkelsen, utan bara visat upp det vi har. Det känns riktigt bra att vi kunnat hålla en sådan stabil och god nivå sedan 2013, det visar uthålligheten i arbetet.

Hur ser du på framtiden?

Förändringsarbetet tar aldrig slut! Vi har ett väl fungerande kvalitetssystem och nu har vi fått en väldigt matnyttig återföringsrapport från SIQ:s examinatorsteam. Vi kommer tillsammans med Värdeskaparna att gå igenom den och dra lärdomar.

Vi kommer också att fortsätta vårt arbete med att få ”Elever att lyckas”, att utveckla, förfina och förbättra specifika delar i vårt dagliga arbete och även där är Värdeskaparna ett viktigt bollplank, utbildare och värdeskapare.

Hannu Husa december 2018

Hannu Husa, rektor
Nyköping Strand Utbildningscentrum

DSC_0867

Erik Juntikka, rektor för Hedda Wisingskolan

Två skolor gick ihop med en gemensam samarbetskultur

Hedda Wisingskolan i Härnösand bildades genom sammanslagningen av två olika skolor med två olika samarbetskulturer. Men redan när inflyttningen skedde i de nyrustade lokalerna, hade de hunnit processa fram en gemensam målbild för sin samarbetskultur.

- Det var vår förvaltningschef Birgitta Wigren, som samarbetat med Värdeskaparna tidigare, som tog initiativet till att vi fick deras stöd i värdegrundsarbetet, berättar Erik Juntikka, rektor för Hedda Wisingskolan. Utöver Birgittas erfarenheter från andra kommuner, har även kommunens gymnasieskola arbetat fram sin värdegrund tillsammans med Värdeskaparna.

Processen började sent på våren, läsåret före den gemensamma skolstarten. Samtliga medarbetare från de båda skolorna möttes i en konferenslokal för att enas om vilken värdegrund de ville ha på sin nya arbetsplats. Fokus låg helt på ett önskat framtida tillstånd, vilket bidrog till att alla kunde delta på lika villkor. Det uppstod aldrig någon konkurrens eller jämförelse mellan de två skolornas nuvarande kulturer, vilket kändes skönt.

- Vi fick börja väldigt öppet med frågan om hur det kändes att komma in på vår skola när vi i en tänkt framtid lyckats med allt och blivit ”världens bästa skola”. Det resulterade i en Whiteboard fylld av positiva ord och uttryck. Sedan handledde Värdeskaparna oss i en process där vi steg för steg sorterade, formulerade och konkretiserade. Till slut hade vi en målbild som alla varit med att ta fram och som vi tillsammans antagit. Det handlade om väl beskrivna värderingar och konkreta vardagliga beteenden.

Under Hedda Wisingskolans första läsår hann man genomföra tre nulägesskattningar där medarbetare och elever tog ställning till i vilken grad värdegrunden präglade det dagliga arbetet.

- Det blir oerhört tydligt vad vi lyckats med och vad vi behöver bli bättre på, säger Erik Juntikka. Vi har haft två utbildningspass med Värdeskaparna där de givit oss verktyg för att analysera och förbättra våra resultat. Det har givit insikter om att vi måste ställa oss nya frågor, frågor som inte alltid är bekväma eller lätta att svara på. Det har i sig skapat en gemenskap – vi har tillsammans (två från början ganska olika lärargrupper) fått gemensamma utmaningar att diskutera och arbeta med mot gemensamma mål.

På frågan om framtiden svarar Erik:

- Vi ser en stor potential och vi har ingått ett långsiktigt avtal där Värdeskaparna kommer att stödja oss i vår utveckling framåt. Samarbetet är viktigt ur tre olika perspektiv: ett riktningsperspektiv, ett helikopterperspektiv och ett arbetsbördeperspektiv. Genom värdeskaparna får vi hjälp att ta ut riktningen och inte fastna i en mycket diversifierad skolverklighet, de hjälper oss att hålla fokus. När vi tillsammans med dem tar ut riktningen får vi också viss hjälp med helikopterperspektivet – genom kritiska frågeställningar utifrån ett ovan/utifrånperspektiv så utmanas vi att tänka nytt. Allt detta minskar arbetsbördan för oss i skolledningen – vi vet att en process fortgår eftersom vi följer en mall vi skapat och får hjälp att hålla riktningen. Vi behöver inte uppfinna varken hjul eller karta själva.

När vi dessutom allteftersom skapar en faktabank via Incitoverktyget så underlättas både det kvalitativa arbetet med uppföljning och analys och det kvantitativa arbetet med datainsamling och presentationen av resultatet – både inom skolan för vidare diskussion och utveckling, men även utanför skolan genom kvalitetsredovisningar och skolråd.

Modet att välja ny väg

Kunskapsförvaltningen i Sandviken har under hösten 2017 tagit ett steg vidare i sitt värdegrundsarbete. Alla skolledare deltar i en process för att tillsammans formulera en gemensam värdegrund. Tanken är att identifiera en samarbetskultur som befruktar och ger kraft åt det övriga kvalitetsarbetet. Eva Simonsson berättar:

- Gymnasieskolan i kommunen hade påbörjat ett processarbete med utgångspunkt i SIQ:s modell och Skolverkets rapport efter inspektionen 2014. Det arbetet var framgångsrikt vad gällde dimensionen struktur. Det blev dock klart att dimensionen kultur saknades varför man fick göra ett litet omtag.

När så hela förvaltningen skulle gå in i arbetet valde vi att ”göra om och göra rätt”, det vill säga börja med kulturen, vilket skedde under ledning av Värdeskaparna.

Samtliga chefer inom Kunskapsförvaltningens verksamheter deltar i formuleringen av en gemensam värdegrund med syfte att skapa en gemensam kultur. Arbetet sträcker sig över ett läsår. Arbetet känns mycket positivt och det har kommit mycket positiv feedback från cheferna. Någon har till och med uttryckligen tackat skolchefen för möjligheten att få delta.

- Vi har nu kommit igång ordentligt och har höga förväntningar på effekter. Det handlar bland annat om:

 • Arbetet bör leda till gemensam förståelse och gemensamt språk, vilket förenklar och effektiviserar såväl arbete som kommunikation.
 • Arbetet är ett led i att skjuta fokus från person till process och funktion.
 • Arbetet är ett första steg när det gäller att säkerställa att rätt sak görs vid rätt tidpunkt på rätt sätt.
 • Arbetet är också ett första steg när det gäller att både internt och externt synliggöra det som sker och även ett sätt att skapa förutsättningar för ett långsiktigt förbättringsarbete.
IMG_2874

Eva Simonsson, gymnasiechef och kvalitetschef Kunskapsförvaltningen Sandvikens kommun

Pamela Warren vd Ockelbogårdar

Pamela Warren, VD Ockelbogårdar

Ockelbogårdar utmanade företagskulturen och skapade ökat engagemang i hela arbetsgruppen

Ockelbogårdar är allmännyttigt bostadsföretag i en av landets allra minsta kommuner. Ockelbo är dock en dynamisk och offensiv landsbygdskommun och Ockelbogårdar har hög ambitioner när det gäller att erbjuda bra boende till rimliga kostnader för sina hyresgäster. För att det ska fungera behöver alla medarbetare ta eget ansvar och göra sitt yttersta för att hyresgästerna ska trivas.

Pamela Warren är VD på Ockelbogårdar. Hon berättar att Värdeskaparna hjälpt dem att lyfta organisationen och med att integrera nya chefer i en organisation som historiskt varit platt. De jobbade i olika workshops där alla medarbetare involverades för att ta fram gemensamma värderingar. Därefter fick ledningsgruppen verktyg för att leda och utveckla verksamheten på ett samstämmigt sätt.

– Vi har fått ovärderlig hjälp att utöka ansvarstagandet hos alla medarbetare på Ockelbogårdar. Vi fångade upp den gamla arbetskulturen och vågade utmana den för att sedan få alla att gå åt samma håll, berättar hon.

Hon upplever att det har blivit en stor förändring i företagskulturen och att alla är mer delaktiga i arbetet idag. Företaget använder Incito för uppföljning.

– Nu kan vi jämföra oss med vilket bostadsbolag som helst. Vi ligger i framkant eftersom vi mäter och följer upp kulturen löpande. Då blir det enkelt för alla att vara uppdaterad i vårt visionsarbete, berättar hon.

WSP Sverige

Processtöd i utveckling av målstyrning

En process där vi medverkade till att förtydliga och uppdatera WSP Sveriges målstyrning.

- WSP Sverige har ett ISO-9000 certifierat verksamhets­ledningssystem. Under flera år har vi utvecklat våra uppdragsrutiner, så vi hade kommit till ett läge där vi behövde anpassa våra administrativa rutiner, samtidigt som vi ville vässa och förtydliga kvalitetsarbetets betydelse för våra resultat.

Tillsammans med Värdeskaparna arbetade vi fram en helt ny målstyrningsprocess. Det handlade om att förtydliga processen, strukturen, språket och arbetssättet med vår målstyrning. Värdeskaparnas Stefan Eriksson skrev principupplägg på nya rutiner för styrning, målbilder, verksamhetsplanering, förbättringsarbete och inte minst internrevision, allt med fokus på verksamhetens resultat.

Det kändes bra med stöd i den här frågan, ett ämne där många har starka tankar och idéer. Vi fick hjälp att inte fastna, att det måste bli business. Det är lätt att gå bort sig i ISO standarden och Stefan behöll fokus så att vi inte fastnade i detaljer. Han höll en tydlig fokusering på resultat och vad processer och rutiner skall leverera. Det var hög precision i idéskissen och de nya rutinerna togs fram snabbt och effektivt och hängde tydligt ihop med helheten och varandra. Stefan levererade på en hög nivå och är kompetent inom gebitet.

Resultatet av vårt samarbete med Värdeskaparna är en klart vässad verksamhetsstyrning som hänger ihop med tydlig röd tråd från vision till enskild grupps handlingsplan och aktivitet. Dessutom har de nya arbetssätten snabbt nått en väldigt hög tillämpningsgrad.

Per_Forsmark

Per Forsmark, Kvalitets- och miljösamordnare WSP Sverige AB

Bild

Maria Pettersson, rektor på Falufri Gymnasieskola

Systematiskt kvalitetsarbete med prisat resultat

Varje år delar Skolverket och Institutet för Kvalitetsutveckling (SIQ) ut kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola. Syftet med utmärkelsen är att stödja skolornas och förskolornas systematiska kvalitetsarbete. 2017 var det en enda skola som fick utmärkelsen: Falufri.

Falufri är en gymnasieskola med sex olika program, där eleverna har goda möjligheter att påverka sina studier. Rektor Maria Pettersson ser utmärkelsen som en kvalitetsstämpel och ett bevis på att deras kvalitetsarbete ger resultat. Skolan påbörjade utvecklingen av sitt systematiska kvalitetsarbete 2011.

– Vi var tidigare en målstyrd organisation med tydliga mål. Däremot var det inte alltid tydligt varför vi nått vissa mål och inte andra. Det var en svag härledbarhet kan man säga, berättar Maria Pettersson, rektor på skolan.

Ledningen för skolan förstod att de behövde hitta ett bättre system för sitt kvalitetsarbete och tog kontakt med Värdeskaparna, som rekommenderade dem att börja jobba med värdegrunden och därefter identifiera sina framgångsfaktorer. De fick också hjälp att inse vad de behövde mäta för att se att kvalitetsarbetet verkligen ger resultat.

– Både Heléne och Stefan är väldigt strukturerade och alltid väl förberedda, men framför allt känns det att de verkligen vill hjälpa till att ge oss den stora bilden, berättar Maria. Hon tycker att det är värdefullt att de kommer in med nya, friska ögon och ser hela verksamheten.

Falufri har kommit långt på sin kvalitetsresa och använder Incito för att elever, lärare och ledning enkelt ska få samma bild av nuläget. Maria ser fram emot den nya versionen, som enligt uppgift ska bli ännu bättre.

– Incito är otroligt bra på att samla stora mängder information och presentera det på ett tydligt sätt. Vi ser våra resultat direkt, avslutar Maria.

Anneli Hallström, rektor på Fryxellska skolan

Fryxellska skolan i Västerås är en av Sveriges största fristående grundskolor. Anneli var på besök på Hudikgymnasiet, som erhållit utmärkelsen Svensk Kvalitet, och blev imponerad av deras styrning och hantering av mätningar. Fryxellska skolan hade börjat jobba med sitt kvalitetsarbete och såg att Hudikgymnasiet hade en pusselbit som de saknade.

– Vi började med att titta på vår värdegrund. Stefan och Heléne var fenomenala på att locka fram värderingarna och vilka beteenden som är kopplade till de värderingar vi hade, berättar Anneli.

Efter värderingsworkshopen implementerade Fryxellska skolan Incito.

– Man får en otroligt snabb och tydlig återkoppling i Incito. När vi har jobbat med enkäter tidigare har det tagit för mycket tid. Nu kan elever, lärare och föräldrar direkt se var vi är och vidta åtgärder direkt när det behövs. Alla skolor skulle ha nytta av att göra det här arbetet, säger Anneli.

Hon ser ett stort värde i att det så tydligt går att bevisa att man är där man säger att man är och jämföra resultaten från år till år. Skolan kan också ta ut en rapport på vad de gjort under året, vilket är värdefullt.

– Stefan och Heléne är ett viktigt stöd för oss i vårt strukturerade kvalitetsarbete. De hjälper oss att komma framåt. Nu har vi börjat jobba med våra framgångsfaktorer, avslutar Anneli.

_81T6253

Anneli Hallström, rektor på Fryxellska skolan

Birgitha Sahlin01

Birgitha Sahlin, chef för Barn- och utbildningsförvaltningen i Vimmerby kommun

Birgitha Sahlin, chef för Barn- och utbildningsförvaltningen i Vimmerby kommun

Vimmerby kommun har arbetat med Värdeskaparna sedan 2010 för att kunna knyta ihop värdegrundsarbetet med det systematiska kvalitetsarbetet. När Birgitha började jobba i kommunen fanns det redan tre värdeord: ansvar, mod och fantasi. Hon upplevde dock att de hängde lite i luften och ville förtydliga dem. Det var då hon kom i kontakt med Värdeskaparna för första gången.

– Jag blev imponerad. Dels var det tydligt att de hade gedigen kunskap om systematiskt kvalitetsarbete som baserades på forskning och dels uppskattade jag deras pedagogiska kompetens och goda värderingar, berättar Birgitha.

Kommunens skolledare började titta på värdeorden och gemensamt komma fram till vad de menade med respektive ord och vilka beteenden som skulle förstärka värdegrunden. Med hjälp av värdeordens innebörd skapade de enkäter som mäter i hur hög grad varje pedagogisk enhet arbetar för den gemensamma kulturen. Resultaten lades in i Incito för att enkelt kunna följa upp.

– Nu har vi gjort mätningar sedan 2010 och kan verkligen börja se trender. Pedagoger och skolledare kan själva lägga in åtgärder i systemet och följa upp, vi kan jämföra från år till år, mellan skolorna och mycket mer. Vi kan till och med se hur olika åtgärder påverkar betygen, berättar Birgitha.

Hon uppskattar enkelheten med Incito och berättar att hon tittat på många verktyg genom åren, men aldrig hittat något som knyter ihop värderingsarbetet med det systematiska kvalitetsarbetet lika tydligt. Förvaltningen har nu anställt en kvalitetssamordnare som enkelt kan ta fram och sammanställa statistik som stöttar cheferna i deras kvalitetsarbete.

– Vi kan visa med siffror att vi blivit bättre. Det går att bevisa att våra elever är nöjdare idag och att personalen mår bättre. Samtidigt vet vi vilka områden vi behöver jobba mer med för att bli ännu bättre, säger Birgitha.

Hon är nyfiken på att veta hur skolorna i Vimmerby kommun står sig i jämförelse med andra skolor. Tack vare att det går att visa resultat med siffror vore det ju möjligt att jämföra skolor med varandra. Den dialogen för hon med Stefan och Heléne just nu.

– Värdeskaparna är lätta att samarbeta med. De har stöttat oss mycket genom åren. De är alltid pålästa och ser hela tiden till att vidareutbilda sig själva, vilket är värdefullt för oss. Ibland bjuder de in medarbetare från olika kunder för föreläsningar och workshops, vilket ger kompetensutveckling både för vår personal och för dem själva. Samarbetet är helt klart en win-win, avslutar hon.

Några andra kunder säger:

Med Incito kan vi koppla vision, mål och värdegrund till mätbarhet

Hannu Huusa Rektor Nyköping Strand Utbildningscentrum

Levandegör kvalitetshjulet.

Maria Johansson Kvalitetsansvarig Nyköping Strand Utbildningscentrum

Vi visste att vi var bra, men vi visste inte på vad vi var bra… Men det vet vi nu i Incito.

Maria Johansson Kvalitetsansvarig Nyköping Strand Utbildningscentrum

Vi ser Incito som en konkurrensfördel.

Torbjörn Klefbom Falu Frigymnasium

Värdeskaparna har hjälpt oss att strukturera och systematisera vårt kvalitetsarbete och har betytt oerhört mycket för oss under åren.

Lena Lingman Rektor, Glada Hudikgymnasiet

Under mina tre år i Gävle saknade jag Incito i mitt systematiska kvalitetsarbete.

Lena Tönners utbildningschef Ljusdal kommun

sunny and rainy sky over canola fields

KONTAKTA OSS

Adress
Norra Kungsgatan 11, 803 20 Gävle

Telefonnummer
026-12 15 60

E-post
[email protected]

Samtliga foton på denna sida är tagna av fotografen Pontus G Sääv.

KONTAKT­FORMULÄR